პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი

ინტელექტუალური საკუთრების უარყოფა

თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, ამ ვებსაიტზე განთავსებული კონტენტის საავტორო უფლებები ეკუთვნის SexDollsOff. (შემდგომში „კომპანია“) ან მის პროვაიდერს. კონტენტი მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით სავაჭრო ნიშნებს, ლოგოს, სავაჭრო სახელებს, სტრუქტურებს, ვებ დიზაინს, ტექსტს, სურათებს და სხვა ინფორმაციას. არცერთ სხვა პირს ან მხარეს არ შეუძლია დააკოპიროს, შეცვალოს შინაარსი ან შექმნას სარკისებური გამოსახულება სერვერებზე, რომლებიც არ არის ეკუთვნის ვებსაიტს ან არალეგალურად იყენებს შინაარსს სხვა გზებით. კონტენტისა და სურათების საავტორო უფლებები, რომლებიც შექმნილია, დაწერილი და დამზადებულია ვებსაიტის მიერ, ეკუთვნის კომპანიას. თუ სხვა პირს ან მხარეს სურს გადაიტანოს ან გამოიყენოს კონტენტი სხვა გზით, მან უნდა მიიღოს წერილობითი ნებართვა და ასევე განაცხადოს, რომ წყარო და საავტორო უფლებები ეკუთვნის კომპანიას ამ შინაარსის გამოყენებისას. კომპანია იტოვებს უფლებას განახორციელოს სამართლებრივი ზომები. განახორციელოს თავისი სამართლებრივი პასუხისმგებლობა შემდეგ ქმედებებზე: დაარღვიოს შესაბამისი სახელმწიფო კანონები და რეგულაციები, არ სცეს პატივი ამ საიტის განცხადებას, იყოს არაავტორიზებული, გამოიყენოთ ვებგვერდის შინაარსი, მაგრამ არ მიუთითოთ წყარო.

კომპანიის ლოგო განცხადება

კომპანიის წერილობითი ნებართვის გარეშე, ნებისმიერმა ერთეულმა ან ინდივიდმა არ უნდა გამოიყენოს სიტყვები, გრაფიკა და სხვა სახის ნიშნები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას კომპანიისა და შესაბამისი ბიზნესის იდენტიფიცირებისთვის. პასუხისმგებლობის უარყოფა კომპანია ცდილობს უზრუნველყოს უახლესი და ზუსტი ინფორმაცია ამ საიტზე. თუმცა, როდესაც სტუმრები იყენებენ ინფორმაციას, კომპანია არც გარანტიას იძლევა და არც უზრუნველყოფს, რომ ქსელის სერვისი შეძლებს მომხმარებლის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას და არც იმის გარანტიას, რომ არ შეფერხდება. კომპანია ასევე არ იძლევა გარანტიას ქსელის მომსახურების დროულობის, უსაფრთხოებისა და სიზუსტის შესახებ. ზემოაღნიშნული რისკები მომხმარებელი დამოუკიდებლად ეკისრება. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი პირდაპირი, არაპირდაპირი, შემთხვევითი, სპეციალური ან თანმიმდევრული ზიანისთვის, რომელიც გამოწვეულია ქსელის სერვისის გამოყენებით ან სერვისის გამოყენების შეუძლებლობით, მათ შორის ტექნიკის და პროგრამული უზრუნველყოფის დაზიანებისა და მონაცემების დაკარგვაზე.

ინტერპრეტაცია და იურისდიქცია

ეს განცხადება და მისი ცვლილებები, განახლებები და საბოლოო ინტერპრეტაციები ამ ვებსაიტის საკუთრებაა. საკითხები, რომლებიც ამ განცხადებაში არ არის გათვალისწინებული, ეხება სახელმწიფოს შესაბამის კანონებსა და რეგულაციებს. როდესაც ეს განცხადება ეწინააღმდეგება სახელმწიფო კანონებსა და რეგულაციებს, უპირატესი უნდა იყოს სახელმწიფო კანონები და რეგულაციები. თუ ამ ვებსაიტის გამოყენების შედეგად წარმოქმნილი დავები ვერ განიხილება რომელიმე მხარის მიერ, ნებისმიერ მხარეს შეუძლია შეიტანოს სარჩელი ადგილობრივ სასამართლოში, სადაც კომპანიის მდებარეობა.